დეტალური ინფორმაცია

N329
დასახელებალაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით აცხადებს კონკურსს ქ. ლაგოდეხის ცენტრალური სკვერის, გამგეობის წინამდებარე სკვერისა და 26 მაისის ქუჩის საპროექტო (სახარჯთაღრიცხვო) მომსახურების შემდგომში მისი განხ. მიზნით, შესყიდვაზე.
შემსყიდველილაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი233144987
გამოცხადების თარიღი22-02-2012 18:34
წინადადების მიღება იწყება22-02-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n329


შედეგები / ცვლილებები

N329-1
დამატების თარიღი17-04-2012 12:35
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n329_02
contest_n329_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 22-02-2012 18:34
წინადადებების მიღება დაწყებულია 22-02-2012 18:37
გამარჯვებული გამოვლენილია 17-04-2012 12:36