დეტალური ინფორმაცია

N333
დასახელებაასპინძის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (დ. ასპინძაში დასასვენებლი სკვერის) არქიტექტურული და საპროექტო მომსახურების შესყიდვაზე.
შემსყიდველიასპინძის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი223105155
გამოცხადების თარიღი24-02-2012 18:36
წინადადების მიღება იწყება28-02-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n333


შედეგები / ცვლილებები

N333-1
დამატების თარიღი07-03-2012 20:33
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n333_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 24-02-2012 18:36
წინადადებების მიღება დაწყებულია 28-02-2012 10:11
კონკურსი არ შედგა 07-03-2012 20:35