დეტალური ინფორმაცია

N338
დასახელებასამტრედიის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენასთან დაკავშირებული მომსახურეობის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველისამტრედიის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი238769025
გამოცხადების თარიღი28-02-2012 21:07
წინადადების მიღება იწყება28-02-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n338


შედეგები / ცვლილებები

N338-1
დამატების თარიღი07-03-2012 00:39
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n338_02
contest_n338_03
contest_n338_04
contest_n338_05
contest_n338_06
contest_n338_07
contest_n338_08
contest_n338_09
contest_n338_10


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 28-02-2012 21:07
წინადადებების მიღება დაწყებულია 28-02-2012 21:07
გამარჯვებული გამოვლენილია 07-03-2012 00:44