დეტალური ინფორმაცია

N344
დასახელებასაგარეჯოს მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. საგარეჯოში დავით აღმაშენებლის (3#–დან #58–ის ჩათვლით) ქუჩის რეაბილიტაციისათვის) არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი238154849
გამოცხადების თარიღი01-03-2012 12:31
წინადადების მიღება იწყება01-03-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n344


შედეგები / ცვლილებები

N344-1
დამატების თარიღი12-03-2012 16:21
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n344_02
contest_n344_03
contest_n344_04
contest_n344_05
contest_n344_06
contest_n344_07
contest_n344_08
contest_n344_09
contest_n344_10


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 01-03-2012 12:31
წინადადებების მიღება დაწყებულია 01-03-2012 12:31
გამარჯვებული გამოვლენილია 13-03-2012 20:21