დეტალური ინფორმაცია

N357
დასახელებაააიპ ”ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება” აცხადებს კონკურს საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
საიდინტიფიკაციო კოდი412675396
გამოცხადების თარიღი13-03-2012 17:49
წინადადების მიღება იწყება13-03-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n357


შედეგები / ცვლილებები

N357-1
დამატების თარიღი20-03-2012 11:53
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n357_02
contest_n357_03
contest_n357_04
contest_n357_05
contest_n357_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 13-03-2012 17:49
წინადადებების მიღება დაწყებულია 13-03-2012 17:50
გამარჯვებული გამოვლენილია 20-03-2012 11:54