დეტალური ინფორმაცია

N391
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფ. მუხრანის და სოფ. ქანდის შემაერთებელი გზის და სოფ. მუხრანში წმინდა გიორგის ეკლესიასთან მისასვლელი საუბნო გზის რეკონსტრუქციის) არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი23-03-2012 11:41
წინადადების მიღება იწყება23-03-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n391


შედეგები / ცვლილებები

N391-1
დამატების თარიღი12-04-2012 22:32
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n391_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-03-2012 11:41
წინადადებების მიღება დაწყებულია 23-03-2012 11:42
გამარჯვებული გამოვლენილია 12-04-2012 22:33