დეტალური ინფორმაცია

N392
დასახელებახულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს კონკურსს სამუშაოების დეფექტური აქტებისა და საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიხულოს მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი248056311
გამოცხადების თარიღი23-03-2012 11:46
წინადადების მიღება იწყება29-03-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n392


შედეგები / ცვლილებები

N392-1
დამატების თარიღი23-04-2012 18:43
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n392_02
contest_n392_03
contest_n392_04
contest_n392_05
contest_n392_06
contest_n392_07
contest_n392_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-03-2012 11:46
წინადადებების მიღება დაწყებულია 29-03-2012 09:59
გამარჯვებული გამოვლენილია 23-04-2012 18:46