დეტალური ინფორმაცია

N405
დასახელებაწალენჯიხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ლიის თემში არსებული შინმოუსვლელი მეომრის სახ–მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის) საპროექტო მომსახურეობის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიწალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი242739248
გამოცხადების თარიღი04-04-2012 19:03
წინადადების მიღება იწყება04-04-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n405


შედეგები / ცვლილებები

N405-1
დამატების თარიღი20-04-2012 23:13
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n405_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 04-04-2012 19:03
წინადადებების მიღება დაწყებულია 04-04-2012 19:05
კონკურსი არ შედგა 20-04-2012 23:16