დეტალური ინფორმაცია

N467
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია აცხადებს კონკურსს გრიბოედოვის ქ.N1/რუსთაველის ქ. N53-ში მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარ-ჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი245576826
გამოცხადების თარიღი15-05-2012 17:45
წინადადების მიღება იწყება16-05-2012
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n467


შედეგები / ცვლილებები

N467-1
დამატების თარიღი15-05-2012 17:46
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n467_02
contest_n467_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 15-05-2012 17:45
წინადადებების მიღება დაწყებულია 16-05-2012 10:09
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 31-05-2012 16:21