დეტალური ინფორმაცია

N474
დასახელებასსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო აცხადებს კონკურსს დაცული ტერიტორიების ტურისტული ინფრასტრუქტურის დაგეგმვა/მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიდაცული ტერიტორიების სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი204911337
გამოცხადების თარიღი18-05-2012 16:41
წინადადების მიღება იწყება18-05-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n474


შედეგები / ცვლილებები

N474-1
დამატების თარიღი29-05-2012 14:05
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n474_02
contest_n474_03
contest_n474_04
contest_n474_05
contest_n474_06
contest_n474_07
contest_n474_08
contest_n474_09
contest_n474_10
contest_n474_11
contest_n474_12
contest_n474_13
contest_n474_14
contest_n474_15


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 18-05-2012 16:41
წინადადებების მიღება დაწყებულია 18-05-2012 16:43
გამარჯვებული გამოვლენილია 08-06-2012 13:49