დეტალური ინფორმაცია

N485
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურს (ქ. ქუთაისში ქუჩების (ჯამში 1,7 კმ–მდე) 8 სმ. ცემენტო–ბეტონის დაწნეხილი ფილებით მოწყობის) საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი22-05-2012 16:56
წინადადების მიღება იწყება22-05-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n485


შედეგები / ცვლილებები

N485-1
დამატების თარიღი29-05-2012 13:44
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n485_02
contest_n485_03
contest_n485_04
contest_n485_05
contest_n485_06
contest_n485_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 22-05-2012 16:56
წინადადებების მიღება დაწყებულია 22-05-2012 16:57
გამარჯვებული გამოვლენილია 29-05-2012 13:45