დეტალური ინფორმაცია

N659
დასახელებასაქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქ.სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი204564934
გამოცხადების თარიღი22-01-2013 18:05
წინადადების მიღება იწყება22-01-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n659


შედეგები / ცვლილებები

N659-1
დამატების თარიღი05-02-2013 09:47
შენიშვნა
მიმაგრებული ფაილიcontest_n659_02
contest_n659_03
contest_n659_04
contest_n659_05
contest_n659_06
contest_n659_07
contest_n659_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 22-01-2013 18:05
წინადადებების მიღება დაწყებულია 22-01-2013 18:06
გამარჯვებული გამოვლენილია 15-02-2013 13:59