დეტალური ინფორმაცია

N757
დასახელებახულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს კონკურსს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიხულოს მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი248056311
გამოცხადების თარიღი01-05-2013 18:47
წინადადების მიღება იწყება08-05-2013
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n757
contest_n757_02


შედეგები / ცვლილებები

N757-1
დამატების თარიღი10-05-2013 15:38
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n757_03
contest_n757_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 01-05-2013 18:47
წინადადებების მიღება დაწყებულია 08-05-2013 10:47
კონკურსი არ შედგა 10-05-2013 15:39