დეტალური ინფორმაცია

N799
დასახელებასაქართველოს პარლამენტის აპარატი აცხადებს კონკურსს საინჟინრო-საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს პარლამენტის აპარატი
საიდინტიფიკაციო კოდი202058245
გამოცხადების თარიღი03-06-2013 12:25
წინადადების მიღება იწყება12-06-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n799


შედეგები / ცვლილებები

N799-1
დამატების თარიღი18-06-2013 12:40
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n799_02
contest_n799_03
contest_n799_04
contest_n799_05
contest_n799_06
contest_n799_07
contest_n799_08
contest_n799_09
contest_n799_10
contest_n799_11


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 03-06-2013 12:25
წინადადებების მიღება დაწყებულია 12-06-2013 10:50
გამარჯვებული გამოვლენილია 11-07-2013 16:01