დეტალური ინფორმაცია

N903
დასახელებასაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს (ქ. ქუთაისში განსათავსებელი პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის) ესკიზური პროექტის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი204383176
გამოცხადების თარიღი22-08-2013 11:29
წინადადების მიღება იწყება05-09-2013
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n903
contest_n903_02
contest_n903_03
contest_n903_04


შედეგები / ცვლილებები

N903-1
დამატების თარიღი30-08-2013 18:40
შენიშვნა

შეცვლილი საკადასტრო გეგმა და აეროფოტო.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n903_05
contest_n903_06


N903-2
დამატების თარიღი19-09-2013 18:33
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n903_07
contest_n903_08
contest_n903_09
contest_n903_10
contest_n903_11
contest_n903_12
contest_n903_13
contest_n903_14
contest_n903_15


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 22-08-2013 11:29
წინადადებების მიღება დაწყებულია 05-09-2013 11:12
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 19-09-2013 18:37