დეტალური ინფორმაცია

N920
დასახელებასსიპ „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს (საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს საკუთრებაში არსებული შენობის) საპროექტო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი200162224
გამოცხადების თარიღი29-08-2013 16:27
წინადადების მიღება იწყება29-08-2013
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n920
contest_n920_02
contest_n920_03
contest_n920_04
contest_n920_05
contest_n920_06
contest_n920_07
contest_n920_08
contest_n920_09
contest_n920_10
contest_n920_11
contest_n920_12
contest_n920_13
contest_n920_14
contest_n920_15
contest_n920_16


შედეგები / ცვლილებები

N920-1
დამატების თარიღი29-08-2013 16:36
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n920_17
contest_n920_18


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 29-08-2013 16:27
წინადადებების მიღება დაწყებულია 29-08-2013 16:27
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 25-09-2013 18:20