დეტალური ინფორმაცია

N923
დასახელებასსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ-საპროექტო-საინჟინრო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
საიდინტიფიკაციო კოდი204423230
გამოცხადების თარიღი05-09-2013 11:33
წინადადების მიღება იწყება05-09-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n923
contest_n923_02
contest_n923_03
contest_n923_04
contest_n923_05


შედეგები / ცვლილებები

N923-1
დამატების თარიღი30-09-2013 11:15
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n923_06
contest_n923_07
contest_n923_08
contest_n923_09
contest_n923_10
contest_n923_11
contest_n923_12
contest_n923_13


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-09-2013 11:33
წინადადებების მიღება დაწყებულია 05-09-2013 11:33
გამარჯვებული გამოვლენილია 09-10-2013 12:12