დეტალური ინფორმაცია

N994
დასახელებაქ. თბილისის ვაკის რაიონის გამგეობა აცხადებს კონკურსს (ვაკის გამგეობის ტერიტორიაზე ავტობუსის გაჩერების) არქიტექტურულ და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველივაკის რაიონის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი204872539
გამოცხადების თარიღი16-10-2013 13:03
წინადადების მიღება იწყება17-10-2013
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n994


შედეგები / ცვლილებები

N994-1
დამატების თარიღი01-11-2013 11:11
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n994_02
contest_n994_03
contest_n994_04
contest_n994_05
contest_n994_06
contest_n994_07
contest_n994_08
contest_n994_09


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 16-10-2013 13:03
წინადადებების მიღება დაწყებულია 17-10-2013 13:04
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 01-11-2013 11:15