დეტალური ინფორმაცია

N1136
დასახელებაააიპ „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს (ქ. თბილისში საბავშვო ბაგა-ბაღების შენობების) სამშენებლო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი404905475
გამოცხადების თარიღი25-02-2014 16:10
წინადადების მიღება იწყება25-02-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1136


შედეგები / ცვლილებები

N1136-1
დამატების თარიღი19-05-2014 15:16
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1136_02
contest_n1136_03
contest_n1136_04
contest_n1136_05
contest_n1136_06
contest_n1136_07
contest_n1136_08
contest_n1136_09
contest_n1136_10
contest_n1136_11


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 25-02-2014 16:10
წინადადებების მიღება დაწყებულია 25-02-2014 16:10
გამარჯვებული გამოვლენილია 19-05-2014 15:19