დეტალური ინფორმაცია

N1154
დასახელებაშინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს (ქ. თბილისში ვაჟა-ფშაველას გამზ. №55-ში მდებარე პოლიციის შენობის რეკონსტრუქციის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი204383176
გამოცხადების თარიღი05-03-2014 17:38
წინადადების მიღება იწყება07-03-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1154
contest_n1154_02
contest_n1154_03
contest_n1154_04
contest_n1154_05
contest_n1154_06


შედეგები / ცვლილებები

N1154-1
დამატების თარიღი11-03-2014 18:20
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1154_07
contest_n1154_08
contest_n1154_09
contest_n1154_10
contest_n1154_11
contest_n1154_12
contest_n1154_13
contest_n1154_14
contest_n1154_15
contest_n1154_16


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-03-2014 17:38
წინადადებების მიღება დაწყებულია 07-03-2014 11:08
გამარჯვებული გამოვლენილია 11-03-2014 18:24