დეტალური ინფორმაცია

N1313
დასახელებასსიპ სოფლის მეურნეობის სამცნიერო-კვლევითი ცენტრი აცხადებს კონკურსს მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სელექციის დასახლებაში (საკადასტრო კოდი: 72.02.42.280) მდებარე შენობის ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორიად გადაკეთებათან დაკავშირებული სარეკონსტრუქციო, ამავე შენობის მიმდებარედ, დამხმარე ნაგებობების (აირების საცავი საკომპრესორო, თხევადი და აალებადი რეაქტივების საწყობი) მშენებლობასთან დაკავშირებული და ეზოს კეთილმოწყობასთან დაკავშიორებული სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახართაღრიცხვო მომსახურეობის სახელმწიფო შესყიდვაზე
შემსყიდველისოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
საიდინტიფიკაციო კოდი205309655
გამოცხადების თარიღი29-07-2014 19:26
წინადადების მიღება იწყება12-08-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1313
contest_n1313_02


შედეგები / ცვლილებები

N1313-1
დამატების თარიღი13-08-2014 18:42
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1313_03
contest_n1313_04
contest_n1313_05
contest_n1313_06
contest_n1313_07
contest_n1313_08
contest_n1313_09
contest_n1313_10
contest_n1313_11
contest_n1313_12
contest_n1313_13


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 29-07-2014 19:26
გამარჯვებული გამოვლენილია 19-08-2014 09:51