დეტალური ინფორმაცია

N1331
დასახელებასსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურსს: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობლობა-რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
საიდინტიფიკაციო კოდი206074193
გამოცხადების თარიღი08-09-2014 12:50
წინადადების მიღება იწყება12-09-2014
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1331
contest_n1331_02


შედეგები / ცვლილებები

N1331-1
დამატების თარიღი30-09-2014 12:16
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1331_03
contest_n1331_04
contest_n1331_05
contest_n1331_06
contest_n1331_07
contest_n1331_08
contest_n1331_09
contest_n1331_10


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 08-09-2014 12:50