დეტალური ინფორმაცია

N1411
დასახელებაქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ – ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს კონკურსს (შემდგომში – შემსყიდველი ორგანიზაცია) საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიქ. თბილისის მერიის სსიპ ,,თბილისის არქიტექტურის სამსახური"
საიდინტიფიკაციო კოდი205270053
გამოცხადების თარიღი30-10-2014 11:35
წინადადების მიღება იწყება30-10-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1411
contest_n1411_02
contest_n1411_03
contest_n1411_04
contest_n1411_05
contest_n1411_06
contest_n1411_07
contest_n1411_08
contest_n1411_09
contest_n1411_10


შედეგები / ცვლილებები

N1411-1
დამატების თარიღი05-12-2014 16:39
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1411_11
contest_n1411_12
contest_n1411_13
contest_n1411_14
contest_n1411_15
contest_n1411_16
contest_n1411_17


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 30-10-2014 11:35
გამარჯვებული გამოვლენილია 24-12-2014 11:41