დეტალური ინფორმაცია

N1418
დასახელებასაქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს კონკურსს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მის დაქვემდებარებაში მყოფი რიგი ორგანიზაციების ადმინისტრაციული შენობების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობის მიზნით შესაბამისი არქიტექტურული კონცეფციის (პროექტის) შექმნისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველისაქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი203843010
გამოცხადების თარიღი11-11-2014 11:38
წინადადების მიღება იწყება11-11-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1418
contest_n1418_02
contest_n1418_03


შედეგები / ცვლილებები

N1418-1
დამატების თარიღი25-11-2014 11:38
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1418_04
contest_n1418_05
contest_n1418_06
contest_n1418_07
contest_n1418_08
contest_n1418_09
contest_n1418_10
contest_n1418_11
contest_n1418_12
contest_n1418_13
contest_n1418_14
contest_n1418_15
contest_n1418_16
contest_n1418_17
contest_n1418_18
contest_n1418_19
contest_n1418_20
contest_n1418_21


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 11-11-2014 11:38
გამარჯვებული გამოვლენილია 03-12-2014 11:19
გამარჯვებული გამოვლენილია 03-12-2014 11:19