დეტალური ინფორმაცია

N1419
დასახელებასენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (მის. სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. #103, ს/კ 239889705) აცხადებს კონკურსს საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი239889705
გამოცხადების თარიღი13-11-2014 14:34
წინადადების მიღება იწყება24-11-2014
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1419
contest_n1419_02


შედეგები / ცვლილებები

N1419-1
დამატების თარიღი25-11-2014 11:36
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1419_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 13-11-2014 14:34
კონკურსი არ შედგა 25-11-2014 11:36