დეტალური ინფორმაცია

N1478
დასახელებაშესყიდვის ობიექტი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის № 184-ში მდებარე სახლის რეაბილიტაციის პროექტი (იხ, ტექნიკური დავალება)
შემსყიდველითბილისის განვითარების ფონდი
საიდინტიფიკაციო კოდი404384974
გამოცხადების თარიღი19-02-2015 11:24
წინადადების მიღება იწყება06-03-2015
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1478
contest_n1478_02


შედეგები / ცვლილებები

N1478-1
დამატების თარიღი16-03-2015 10:17
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1478_03
contest_n1478_04
contest_n1478_05
contest_n1478_06
contest_n1478_07
contest_n1478_08
contest_n1478_09
contest_n1478_10
contest_n1478_11
contest_n1478_12
contest_n1478_13
contest_n1478_14
contest_n1478_15
contest_n1478_16
contest_n1478_17
contest_n1478_18
contest_n1478_19


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 19-02-2015 11:24
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 17-03-2015 12:32