დეტალური ინფორმაცია

N1501
დასახელებაქალაქ თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფცია (პროექტი) (იხ, ტექნიკური დავალება);
შემსყიდველითბილისის განვითარების ფონდი
საიდინტიფიკაციო კოდი404384974
გამოცხადების თარიღი04-03-2015 17:13
წინადადების მიღება იწყება09-03-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1501
contest_n1501_02


შედეგები / ცვლილებები

N1501-1
დამატების თარიღი17-03-2015 10:51
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1501_03
contest_n1501_04
contest_n1501_05
contest_n1501_06
contest_n1501_07
contest_n1501_08
contest_n1501_09
contest_n1501_10
contest_n1501_11
contest_n1501_12
contest_n1501_13


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 04-03-2015 17:13
გამარჯვებული გამოვლენილია 17-03-2015 10:51
გამარჯვებული გამოვლენილია 23-03-2015 10:25