დეტალური ინფორმაცია

N151
დასახელებახულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს კონკურსს სამუშაოების დეფექტური აქტებისა და საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიხულოს მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი248056311
გამოცხადების თარიღი02-09-2011 20:36
წინადადების მიღება იწყება07-09-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n151


შედეგები / ცვლილებები

N151-1
დამატების თარიღი14-09-2011 18:16
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n151_02
contest_n151_03
contest_n151_04
contest_n151_05
contest_n151_06
contest_n151_07
contest_n151_08
contest_n151_09
contest_n151_10


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 02-09-2011 20:36
წინადადებების მიღება დაწყებულია 07-09-2011 11:28
გამარჯვებული გამოვლენილია 14-09-2011 18:19