დეტალური ინფორმაცია

N1525
დასახელებაშესყიდვის ობიექტი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის № 184-ში მდებარე სახლის რეაბილიტაციის პროექტი (იხ, ტექნიკური დავალება)
შემსყიდველია(ა)იპ ქ. თბილისის განვითარების ფონდი
საიდინტიფიკაციო კოდი404384974
გამოცხადების თარიღი11-03-2015 09:50
წინადადების მიღება იწყება12-03-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1525
contest_n1525_02


შედეგები / ცვლილებები

N1525-1
დამატების თარიღი19-03-2015 08:40
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1525_03
contest_n1525_04
contest_n1525_05
contest_n1525_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 11-03-2015 09:50
გამარჯვებული გამოვლენილია 23-03-2015 15:35