დეტალური ინფორმაცია

N1533
დასახელებაა(ა)იპ „ბათუმის განვითარების ფონდი“ აცხადებს კონკურსს ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების ეზოების სარეაბილიტაციო ჭიშკრების დიზაინის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ტექნიკური დავალების დოკუმენტაციის შედგენას.
შემსყიდველია(ა)იპ „ბათუმის განვითარების ფონდი“
საიდინტიფიკაციო კოდი245603529
გამოცხადების თარიღი12-03-2015 11:59
წინადადების მიღება იწყება30-03-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1533
contest_n1533_02
contest_n1533_03
contest_n1533_04
contest_n1533_05
contest_n1533_06
contest_n1533_07


შედეგები / ცვლილებები

N1533-1
დამატების თარიღი20-04-2015 10:02
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1533_08
contest_n1533_09
contest_n1533_10
contest_n1533_11
contest_n1533_12
contest_n1533_13
contest_n1533_14
contest_n1533_15
contest_n1533_16
contest_n1533_17
contest_n1533_18
contest_n1533_19
contest_n1533_20
contest_n1533_21
contest_n1533_22
contest_n1533_23
contest_n1533_24
contest_n1533_25
contest_n1533_26
contest_n1533_27
contest_n1533_28
contest_n1533_29
contest_n1533_30
contest_n1533_31
contest_n1533_32
contest_n1533_33


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 12-03-2015 11:59
გამარჯვებული გამოვლენილია 20-04-2015 10:02