დეტალური ინფორმაცია

N1535
დასახელებასაქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველისაქართველოს ეროვნული არქივი
საიდინტიფიკაციო კოდი211358957
გამოცხადების თარიღი12-03-2015 12:05
წინადადების მიღება იწყება24-03-2015
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1535
contest_n1535_02


შედეგები / ცვლილებები

N1535-1
დამატების თარიღი26-03-2015 17:42
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1535_03
contest_n1535_04
contest_n1535_05
contest_n1535_06
contest_n1535_07
contest_n1535_08
contest_n1535_09
contest_n1535_10
contest_n1535_11
contest_n1535_12
contest_n1535_13
contest_n1535_14
contest_n1535_15
contest_n1535_16
contest_n1535_17
contest_n1535_18
contest_n1535_19
contest_n1535_20
contest_n1535_21
contest_n1535_22
contest_n1535_23
contest_n1535_24
contest_n1535_25
contest_n1535_26


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 12-03-2015 12:05