დეტალური ინფორმაცია

N1548
დასახელებასსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე
შემსყიდველისსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ საკონკურსო განცხადება კუმურდოს (ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი) ეკლესიის რეაბილიტაციის
საიდინტიფიკაციო კოდი204562311
გამოცხადების თარიღი18-03-2015 10:21
წინადადების მიღება იწყება01-04-2015
სტატუსი კონკურსი შეწყვეტილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1548


შედეგები / ცვლილებები

N1548-1
დამატების თარიღი02-04-2015 17:12
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1548_02
contest_n1548_03
contest_n1548_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 18-03-2015 10:21
კონკურსი შეწყვეტილია 21-04-2015 09:02