დეტალური ინფორმაცია

N1650
დასახელებასსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიაკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი212693049
გამოცხადების თარიღი06-05-2015 12:25
წინადადების მიღება იწყება14-05-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1650
contest_n1650_02
contest_n1650_03
contest_n1650_04
contest_n1650_05
contest_n1650_12


შედეგები / ცვლილებები

N1650-1
დამატების თარიღი19-05-2015 11:03
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1650_06
contest_n1650_07
contest_n1650_08
contest_n1650_09
contest_n1650_10
contest_n1650_11


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 06-05-2015 12:25
გამარჯვებული გამოვლენილია 19-05-2015 11:05
გამარჯვებული გამოვლენილია 19-05-2015 11:05