დეტალური ინფორმაცია

N1651
დასახელებაქ. თბილისში თეატრალური აფიშების გასაკრავი საინფორმაციო ჯიხურების დიზაინისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის კონკურსი.
შემსყიდველიქ. თბილისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი204521734
გამოცხადების თარიღი06-05-2015 17:30
წინადადების მიღება იწყება19-05-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1651


შედეგები / ცვლილებები

N1651-1
დამატების თარიღი21-05-2015 11:42
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1651_02
contest_n1651_03
contest_n1651_04
contest_n1651_05
contest_n1651_06
contest_n1651_07
contest_n1651_08
contest_n1651_09
contest_n1651_10


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 06-05-2015 17:30
გამარჯვებული გამოვლენილია 05-06-2015 12:30