დეტალური ინფორმაცია

N1657
დასახელებაშესყიდვის ობიექტი: ქ. თბილისი, თუმანიანის II ჩიხი N3-ში მდებარე შენობის არსებული საპროექტო დოკუმენტაციის კონსტრუქციული ნაწილის კორექტირების, საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობის და მიმდებარე საყრდენი კედლის მოწყობის პროექტი (იხ, ტექნიკური დავალება);
შემსყიდველია(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
საიდინტიფიკაციო კოდი404384974
გამოცხადების თარიღი08-05-2015 20:32
წინადადების მიღება იწყება11-05-2015
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1657
contest_n1657_02
contest_n1657_03


შედეგები / ცვლილებები

N1657-1
დამატების თარიღი18-05-2015 17:52
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1657_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 08-05-2015 20:32
კონკურსი არ შედგა 18-05-2015 17:52