დეტალური ინფორმაცია

N1666
დასახელებაქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს კონკურსს რუსეთ-საქართვე- ლოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალის ესკიზისა და მის საფუძველზე შედგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე და კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს;
შემსყიდველიქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი245576826
გამოცხადების თარიღი15-05-2015 17:00
წინადადების მიღება იწყება01-07-2015
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1666
contest_n1666_02


შედეგები / ცვლილებები

N1666-1
დამატების თარიღი23-07-2015 08:44
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1666_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 15-05-2015 17:00
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 23-07-2015 08:44