დეტალური ინფორმაცია

N1696
დასახელებაშესყიდვის ობიექტი: ქ. თბილისი, დ. ბააზოვის (ყოფილი იერუსალიმის) ქუჩა N12, N12 ა-ში მდებარე შენობების რეკონსტრუქციის პროექტი (იხ, ტექნიკური დავალება);
შემსყიდველია(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
საიდინტიფიკაციო კოდი404384974
გამოცხადების თარიღი19-06-2015 14:35
წინადადების მიღება იწყება22-06-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1696


შედეგები / ცვლილებები

N1696-1
დამატების თარიღი26-06-2015 12:41
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1696_02
contest_n1696_03
contest_n1696_04
contest_n1696_05
contest_n1696_06
contest_n1696_07
contest_n1696_08
contest_n1696_09
contest_n1696_10
contest_n1696_11
contest_n1696_12


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 19-06-2015 14:35
გამარჯვებული გამოვლენილია 30-06-2015 08:27