დეტალური ინფორმაცია

N216
დასახელებააჭარის ა.რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს კონკურსს ქობულეთის ნაკრძალის - ისპანის ჭაობის ტერიტორიის კვლევისა და გენერალური გეგმის სქემის შემუშავების (კონცეფცია) პროექტის შესყიდვაზე.
შემსყიდველიაჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი245429200
გამოცხადების თარიღი25-11-2011 18:36
წინადადების მიღება იწყება27-12-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n216
contest_n216_02


შედეგები / ცვლილებები

N216-1
დამატების თარიღი29-12-2011 17:49
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n216_03
contest_n216_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 25-11-2011 18:36
წინადადებების მიღება დაწყებულია 27-12-2011 10:03
გამარჯვებული გამოვლენილია 29-12-2011 17:50