დეტალური ინფორმაცია

N302
დასახელებასაგარეჯოს მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი238154849
გამოცხადების თარიღი10-02-2012 19:01
წინადადების მიღება იწყება13-02-2012
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n302


შედეგები / ცვლილებები

N302-1
დამატების თარიღი23-02-2012 18:30
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n302_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 10-02-2012 19:01
წინადადებების მიღება დაწყებულია 13-02-2012 08:52
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 23-02-2012 19:02