დეტალური ინფორმაცია

N315
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი15-02-2012 17:56
წინადადების მიღება იწყება15-02-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n315


შედეგები / ცვლილებები

N315-1
დამატების თარიღი29-02-2012 13:00
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n315_02
contest_n315_03
contest_n315_04
contest_n315_05
contest_n315_06
contest_n315_07
contest_n315_08
contest_n315_09
contest_n315_10
contest_n315_11
contest_n315_12
contest_n315_13
contest_n315_14
contest_n315_15
contest_n315_16
contest_n315_17
contest_n315_18
contest_n315_19
contest_n315_20
contest_n315_21
contest_n315_22
contest_n315_23
contest_n315_24


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 15-02-2012 17:56
წინადადებების მიღება დაწყებულია 15-02-2012 17:56
გამარჯვებული გამოვლენილია 29-02-2012 13:10