დეტალური ინფორმაცია

N469
დასახელებასსიპ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი აცხადებს კონკურსს (სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის ტერიტორიის კეთილმოწყობის) არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
საიდინტიფიკაციო კოდი204493262
გამოცხადების თარიღი16-05-2012 11:43
წინადადების მიღება იწყება28-05-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n469


შედეგები / ცვლილებები

N469-1
დამატების თარიღი31-05-2012 16:51
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n469_02
contest_n469_03
contest_n469_04
contest_n469_05
contest_n469_06
contest_n469_07
contest_n469_08
contest_n469_09
contest_n469_10


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 16-05-2012 11:43
წინადადებების მიღება დაწყებულია 28-05-2012 10:04
გამარჯვებული გამოვლენილია 31-05-2012 16:53
გამარჯვებული გამოვლენილია 12-06-2012 11:10