დეტალური ინფორმაცია

N759
დასახელებაშინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს შენობა-ნაგებობის ესკიზური პროექტის სახელმწიფო შესყიდვაზე
შემსყიდველისაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი204383176
გამოცხადების თარიღი02-05-2013 21:23
წინადადების მიღება იწყება13-05-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n759


შედეგები / ცვლილებები

N759-1
დამატების თარიღი10-05-2013 15:43
შენიშვნა

შეცვლილი საკონკურსო დოკუმენტაცია

მიმაგრებული ფაილიcontest_n759_02
contest_n759_03


N759-2
დამატების თარიღი24-06-2013 17:17
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n759_04
contest_n759_05
contest_n759_06
contest_n759_07
contest_n759_08
contest_n759_09
contest_n759_10
contest_n759_11


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 02-05-2013 21:23
წინადადებების მიღება დაწყებულია 13-05-2013 10:35
გამარჯვებული გამოვლენილია 24-06-2013 17:28