დეტალური ინფორმაცია

N770
დასახელებასსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს საინჟინრო-საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველისახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი202307404
გამოცხადების თარიღი15-05-2013 16:50
წინადადების მიღება იწყება30-05-2013
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n770
contest_n770_02
contest_n770_03


შედეგები / ცვლილებები

N770-1
დამატების თარიღი03-06-2013 12:27
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n770_04
contest_n770_05
contest_n770_06
contest_n770_07
contest_n770_08
contest_n770_09
contest_n770_10
contest_n770_11
contest_n770_12
contest_n770_13
contest_n770_14
contest_n770_15
contest_n770_16
contest_n770_17
contest_n770_18
contest_n770_19


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 15-05-2013 16:50
წინადადებების მიღება დაწყებულია 30-05-2013 10:55