დეტალური ინფორმაცია

N991
დასახელებასსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო აცხადებს კონკურსს (საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს შენობის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი200162224
გამოცხადების თარიღი09-10-2013 13:39
წინადადების მიღება იწყება09-10-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n991
contest_n991_02
contest_n991_03
contest_n991_04
contest_n991_05
contest_n991_06
contest_n991_07
contest_n991_08
contest_n991_09
contest_n991_10
contest_n991_11
contest_n991_12
contest_n991_13
contest_n991_14
contest_n991_15
contest_n991_16


შედეგები / ცვლილებები

N991-1
დამატების თარიღი09-10-2013 13:42
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n991_17
contest_n991_18
contest_n991_19


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 09-10-2013 13:39
წინადადებების მიღება დაწყებულია 09-10-2013 13:41
გამარჯვებული გამოვლენილია 22-10-2013 18:01