დეტალური ინფორმაცია

N1133
დასახელებაააიპ „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს (ქ. თბილისში საბავშვო ბაგა-ბაღების შენობების) სამშენებლო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი404905475
გამოცხადების თარიღი25-02-2014 16:02
წინადადების მიღება იწყება25-02-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1133


შედეგები / ცვლილებები

N1133-1
დამატების თარიღი21-05-2014 18:30
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1133_02
contest_n1133_03
contest_n1133_04
contest_n1133_05
contest_n1133_06
contest_n1133_07
contest_n1133_08
contest_n1133_09
contest_n1133_10
contest_n1133_11
contest_n1133_12
contest_n1133_13
contest_n1133_14
contest_n1133_15
contest_n1133_16
contest_n1133_17
contest_n1133_18
contest_n1133_19


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 25-02-2014 16:02
წინადადებების მიღება დაწყებულია 25-02-2014 16:02
გამარჯვებული გამოვლენილია 21-05-2014 18:41