დეტალური ინფორმაცია

N129
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი21-07-2011 20:07
წინადადების მიღება იწყება22-07-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n129
contest_n129_01


შედეგები / ცვლილებები

N129-1
დამატების თარიღი29-07-2011 23:25
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n129_02
contest_n129_03
contest_n129_04
contest_n129_05
contest_n129_06
contest_n129_07
contest_n129_08
contest_n129_09
contest_n129_10
contest_n129_11
contest_n129_12
contest_n129_13
contest_n129_14
contest_n129_15
contest_n129_16
contest_n129_17


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 21-07-2011 17:57
წინადადებების მიღება დაწყებულია 22-07-2011 10:58
გამარჯვებული გამოვლენილია 29-07-2011 23:27