დეტალური ინფორმაცია

N1483
დასახელებასაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა დალტოლვილთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს ქ. ზუგდიდში, დემურიას ქ N1-ში მდებარე შენობის (საკ.კოდები:N43.31.42.192.01.502; N43.31.42.192.01.507; N43.31.42.192.01.509; N43.31.42.192.504) სამშენებლო-სარემონტოსამუშაოებისათვის საჭირო სრული და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა-მიწოდების მომსახურების შესყიდვის შესახებ და კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს ყველადაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველისაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი200037646
გამოცხადების თარიღი20-02-2015 09:57
წინადადების მიღება იწყება04-03-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1483
contest_n1483_02
contest_n1483_03
contest_n1483_04
contest_n1483_05


შედეგები / ცვლილებები

N1483-1
დამატების თარიღი30-03-2015 11:22
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1483_06
contest_n1483_07
contest_n1483_08
contest_n1483_09
contest_n1483_10
contest_n1483_11


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 20-02-2015 09:57
გამარჯვებული გამოვლენილია 30-03-2015 11:23