დეტალური ინფორმაცია

N1488
დასახელებასაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო აცხადებს კონკურსს საინჟინრო–საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველისაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი211333957
გამოცხადების თარიღი24-02-2015 08:44
წინადადების მიღება იწყება10-03-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1488
contest_n1488_02
contest_n1488_03
contest_n1488_04
contest_n1488_05
contest_n1488_06


შედეგები / ცვლილებები

N1488-1
დამატების თარიღი18-03-2015 17:21
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1488_07
contest_n1488_08
contest_n1488_09
contest_n1488_10
contest_n1488_11
contest_n1488_12


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 24-02-2015 08:44
გამარჯვებული გამოვლენილია 18-03-2015 17:21