დეტალური ინფორმაცია

N1680
დასახელებათბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგეობა აცხადებს კონკურსს კულტურული მემკვიდრეობისძეგლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე
შემსყიდველიქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი204521776
გამოცხადების თარიღი29-05-2015 18:01
წინადადების მიღება იწყება15-06-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1680


შედეგები / ცვლილებები

N1680-1
დამატების თარიღი16-06-2015 16:00
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1680_02
contest_n1680_03
contest_n1680_04
contest_n1680_05
contest_n1680_06
contest_n1680_07
contest_n1680_08
contest_n1680_09
contest_n1680_10
contest_n1680_11
contest_n1680_12
contest_n1680_13
contest_n1680_14
contest_n1680_15
contest_n1680_16
contest_n1680_17
contest_n1680_18
contest_n1680_19
contest_n1680_20
contest_n1680_21
contest_n1680_22
contest_n1680_23
contest_n1680_24


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 29-05-2015 18:01
გამარჯვებული გამოვლენილია 19-06-2015 18:06