დეტალური ინფორმაცია

N1685
დასახელებაშესყიდვის ობიექტი: ქ. თბილისი, თუმანიანის II ჩიხი N3-ში მდებარე შენობის არსებული საპროექტო დოკუმენტაციის კონსტრუქციული ნაწილის კორექტირების, საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობის და მიმდებარე საყრდენი კედლის მოწყობის პროექტი (იხ. ტექნიკური დავალება);
შემსყიდველია(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
საიდინტიფიკაციო კოდი404384974
გამოცხადების თარიღი03-06-2015 12:44
წინადადების მიღება იწყება08-06-2015
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1685
contest_n1685_02
contest_n1685_03


შედეგები / ცვლილებები

N1685-1
დამატების თარიღი10-06-2015 11:22
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1685_04
contest_n1685_05
contest_n1685_06
contest_n1685_07
contest_n1685_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 03-06-2015 12:44